Garantijas nosacījumi

Pasūtītājam ir pienākums pirms Preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt Preces lietošanas instrukciju un Preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

Izpildītājs garantē pārdodamo Preču atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Informācija par garantijas termiņu ir norādīta E-veikalā aprakstā par Preci. Ja garantijas termiņš nav noteikts, tiek uzskatīts, ka Garantijas termiņs ir noteikts 2 (divi) gadi.

Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Izpildītājam par Preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no Preces saņemšanas, t.i. no dienas, kad Pircējs saņēmis attiecīgo Preci.

Gadījumos, kad ražotājs kādai Precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, Patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no Preces saņemšanas brīža iesniegt prasību par Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja Prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos, tikai mājsaimniecībā un saskaņā ar lietošanas instrukciju.

Ražotāja garantijas noteikumi ir spēkā, ja Pasūtītājs var uzrādīt:
Pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķins- pavadzīme);
Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

Informējam, ka garantijas noteikumi nav attiecināmi uz Preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).

Ražotāja garantijas noteikumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ, un tie ir:

  • Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
  • Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts Preces lietošanas instrukcijā;
  • Saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta Prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, vai kādas citas pazīmes, kas liecina par nepareizu Preces ekspluatāciju;
  • Ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, elektropārvades kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi;
  • Ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pazīmes;
  • Dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
  • Ja Precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas ir izraisījis šīs Preces bojājumus;
  • Ja preci Pasūtītājs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā Prece nav paredzēta šādam nolūkam);
  • Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas Preces transportēšanas rezultātā.

Gadījumā, ja garantijas laikā Prece ir sabojājusies, Pasūtītājam ir iespēja (1) doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); (2) sazināties vai atdot Preci Izpildītājam pēc adreses Slāvu iela 2a, Daugavpils, LV-5404;

Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš.