Distances līgums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu,

sonoff.lv tīmekļa vietnes īpašnieks – ITEMS SIA, vienotais reģistrācijas numurs 41503040491, juridiskā adrese Slāvu iela 2a, Daugavpils, LV-5404, turpmāk tekstā Izpildītājs, no vienas puses, un
fizisko vai juridisko personu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kurš veic pasūtījumu tīmekļa vietnē sonoff.lv, turpmāk tekstā – E-veikals, no otras puses, abas puses kopā un katra puse atsevišķi, turpmāk sauktas Puses,
brīvprātīgi, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdz savā starpā sekojoša satura Distances līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

Šis Līgums nosaka Pasūtījuma veikšanas, apmaksas un piegādes noteikumus un nosacījumus, Atteikuma tiesības, Izpildītāja un Pasūtītāja tiesības un pienākumus.

Līguma priekšmets
2. E-veikala apmeklētājs iepazinas ar Izpildītāja piedāvātām precēm un pakalpojumiem – aprakstu, papildu informāciju un specifikācijām, kuras norādītas katras preces vai pakalpojuma aprakstā, un veido iepirkuma Pasūtījumu no izvēlētām precēm vai pakalpojumiem, pievienojot tās Grozā. Pamatojoties uz Grozu tiks veidots Pasūtītāja iepirkuma pasūtījums, turpmāk tekstā – Pasūtījums.
3. Visas cenas Interneta veikalā ir norādītas EUR ar LR normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības, turpmāk tekstā – PVN, likmi, kas ir spēkā E-veikala Pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču vai pakalpojuma cenā nav iekļaut piegādes izdevumi. Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas Groza lapā vai Pasūtījuma noformēšanas lapā.

Pasūtījuma veikšana un izpilde
4. Pasūtītājs E-veikalā var veikt Pasūtījumu izveidojot kontu, turpmāk tekstā – Reģistrēts lietotājs, vai bez reģistrācijas.
5. Pasūtījuma pabeigšanai Pasūtītājs Pasūtījuma noformēšanas lapā ievada visus nepieciešamos ar zvaigznīti (*) atzīmētos datus. Pasūtītājs pēc savas izvēles var kļūt par Reģistrētu lietotāju, atzīmējot attiecīgo lauku pretī “Izveidot kontu”.
6. Pasūtījuma piegāde tiek aprēķināta pēc Pasūtītāja piegādes adreses pasta indeksa. Ievadot piegādes adreses pasta indeksu Pasūtījumam tiek aprēķināti piegādes izdevumi un piegādes summa tiek pievienota kopējai Pasūtījuma summai. Ja Pasūtījumam ir iespējami vairāki piegādes veidi, Pasūtītājs izvēlas sev piemērotāko piegādes veidu.
7. Pasūtījuma kopējā un galējā summa tiek attēlota pēdējā ailē Kopā, ieskaitot PVN.
8. Lai pabeigtu Pasūtījumu Pasūtītājam ir nepieciešams piekrist Distances līgumam, ieliekot atzīmi blakus tekstam “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam”, un jānospiež “Veikt pasūtījumu”.
9. Ja pasūtījums ir sekmīgs, Pasūtītājs uz norādīto e-pasta adresi pienāks paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu.
10. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs pārbauda Pasūtījumu. Ja Pasūtījums var tikt izpildīts, Izpildītājs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc Pasūtījuma pilnīgas apmaksas.
11. Ja Pasūtījums nevar tikt izpildīts, Izpildītājs nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, sazinās ar Pasūtītāju, izmantojot norādīto tālruni vai e-pasta adresi. Pēc vienošanās par Pasūtījuma izpildi, Izpildītājs uzsāk vai pārtrauc Pasūtījuma izpildi.
12. Pasūtījums tiek apstrādāts 1-2 darba dienu laikā. Ja Pasūtītās preces ir Izpildītāja noliktavā, Pasūtījums tiek nosūtīts ar izvēlēto piegādes veidu pēc Pasūtījuma apstrādes. Ja Pasūtītās preces nav noliktavā, Izpildītājs paziņo Pasūtītāju, un Pasūtījuma piegāde tiek veikta tiklīdz Pasūtītā prece ir Izpildītāja noliktavā, bet ne vēlāk kā 30 dienas, ja Pasūtītājs nav atteicies no Pasūtījuma.

Piegāde
13. Piegāde tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja izvēlēto piegādes veidu, kurš ir norādīts Pasūtījumā.
14. Gadījumā, ja piegādi nav iespējams veikt ar izvēlēto piegādes veidu, Izpildītājs nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo Pasūtītājam , izmantojot norādīto tālruni vai e-pasta adresi. Pēc vienošanās par Pasūtījuma piegādes veidu, Izpildītājs uzsāk vai pārtrauc Pasūtījuma izpildi.
15. Par preču piegādes termiņiem ir atbildīgs Pārvadātājs.
16. Aktuālās piegādes izmaksas un termiņi ir publicēti E-veikalā pēc adreses https://sonoff.lv/apmaksa-un-piegade/.

Apmaksa
17. Pamatojoties uz apstiprināto Pasūtījumu, Izpildītājs izraksta un nosūta uz norādīto e-pasta adresi Pasūtījuma Priekšapmaksas rēķinu 3 (trīs) darba dienu laikā.
18. Pasūtītājs veic Pasūtījuma apmaksu pamatojoties uz Priekšapmaksas rēķina par Pasūtījumu saņemšanas uz Priekšapmaksas rēķinā norādītajiem Izpildītāja rekvizītiem.
19. Pasūtījums skaitās ir apmaksāts ar to dienu, kad nauda ir ieskaitīta Izpildītāja kontā.
20. Ja Pasūtītājs veic Pasūtījuma apmaksu līdz Pasūtījuma apstiprināšanas, pārskaitītā summa tiek skaitīta kā pārmaksa, kura var tikt ieskaitīta Priekšapmaksas rēķina apmaksā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas. Ja veidojas pārmaksa, Pasūtītājs var pieprasīt pārmaksāto summu pārskaitīt uz to pašu kontu, ko kura tika veikta naudas iemaksa, vai atstāt turpmāko Pasūtījumu apmaksai. Par savu lēmumu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, izmantojot e-pastu. Ja Pasūtītājs nepaziņo par savu lēmumu, Izpildītājs ir tiesīgs pārmaksu pārskaitīt atpakaļ uz to pašu kontu, no kura tikta veikta naudas iemaksa bez iepriekšējā brīdinājuma.

Garantija
21. Izpildītājs garantē pārdodamo preču atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Informācija par garantijas termiņu ir norādīta E-veikalā aprakstā par preci. Ja garantijas termiņš nav noteikts, tiek uzskatīts, ka Garantijas termiņs ir noteikts 2 (divi) gadi.
22. Pasūtītājam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
23. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
24. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pasūtītājs var uzrādīt (1) pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķins); (2) ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
25. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji).
26. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies Pasūtītāja vai lietotāja vainas dēļ.
27. Veicot Pasūtījumu Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Garantijas nosacījumiem. Izpildītājs publicē Garantijas nosacījumus E-veikalā pēc adreses https://sonoff.lv/garantijas-nosacijumi/.

Atteikuma tiesības
28. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā.
29. Atteikuma tiesības ir spēkā gadījumos, ja Pasūtītā prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā (prece, aksesuāri, kā arī preces iepakojums), uzrādot oriģinālo, pirkumu apliecinošo dokumentu.
30. Izmantojot atteikuma tiesības, Pasūtītājs iekrīt segt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma12. panta septītajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, kā arī Ministru kabineta noteikumu nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 23. punktā minētās izmaksas.
31. Atteikuma tiesības izmantojamas saskaņā ar Patērētāju aizsardzības likumu, MK noteikumiem nr.255 “Noteikumiem par distances līgumu”.
32. Veicot Pasūtījumu Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Atteikuma tiesību noteikumiem un Atteikuma tiesību izmantošanas iespējām. Izpildītājs publicē Atteikuma tiesības E-veikalā pēc adreses https://sonoff.lv/atteikuma-tiesibas/
33. Atteikuma tiesību veidlapa un pieteikums pieejams E-veikalā pēc adreses https://sonoff.lv/atteikuma-veidlapa/.

Izpildītāja tiesības un pienākumi
34. Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtījumu Līgumā noteiktajā kārtībā, kvalitatīvi un savlaicīgi, ar augstu profesionalitāti, ievērojot Pušu prasības un intereses, kā arī sniegt operatīvu palīdzību šī Līguma izpildīšanā.
35. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji grozīt un papildināt līgumu. Izmaiņas Līgumā stājas spēkā no to publikācijas brīža E-veikalā. Pasūtītājam iepērkoties E-veikalā tiek piemēroti tā Līguma noteikumi, kas ir spēkā Pasūtījuma veikšanas dienā un Pasūtītājam ir jāiepazīstas ar Līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē
36. Izpildītājam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pasūtītāja izmantojamos E-veikala piedāvājumus vai atcelt Pasūtītāja reģistrāciju, ja Pasūtītājs izmanto E-veikalu, pārkāpjot E-veikala lietošanas noteikumus vai Līguma noteikumus, mēģina kaitēt E-veikala darba stabilitātei vai drošībai.
37. Izpildītājam ir tiesības atteikt pārdot Pasūtītās preces, informējot par to Pasūtītāju, ja (1) preces nav pieejams Izpildītāja noliktavā vispār, vai nav pieejamas tādā daudzumā, kas ir norādīts Pasūtījumā; (2) Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā; (3) Pasūtītājs nav iepazinies ar E-veikala noteikumiem.
38. Izpildītājam ir tiesības anulēt apstiprināto Pasūtījumu, par to brīdinot Pasūtītāju, atmaksājot Pasūtītājam saskaņā ar Pasūtījuma un/vai Priekšapmaksas rēķina pārskaitīto summu pilnā apmērā gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis maksājumu un attiecīgā summa tika ieskaitīta Izpildītājā kontā.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi
39. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties un pasūtīt preces un pakalpojumus E-veikalā.
40. Veicot Pasūtījumu Pasūtītājs apstiprina, ka viņam ir tiesības vai atbilstošs pilnvarojums noslēgt darījumu.
41. Pasūtītājs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību. Ja Pasūtītāja dati mainās, tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas.
42. Pasūtītājs uzņemas atbildību par Reģistrētā lietotāja autorizācijas datu uzglabāšanu drošā, trešajām personām nepieejamā vietā un apņemas neatklāt to trešajām personām. Pasūtītājs ir atbildīgs par jebkuru darbību, kas E-veikalā tiek veikta ar viņa Reģistrētā lietotāja datem.
43. Pasūtītājs nav tiesīgs veikt Pasūtījum, ja nav iepazinies ar Līgumu un nepiekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Vienošanās par Nodokļa rēķinu saņemšanu elektroniski
44. Pasūtītājs piekrīt Priekšapmaksas rēķinu un/vai Nodokļa rēķinu, turpmāk tekstā – Rēķins, saņemt elektroniski. Izpildītājs nosūta uz Pasūtītāja Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
45. Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots Rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu un Rēķins satur norādi “Šis rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.”, un elektroniski dati, kas pievienoti elektroniskajam dokumentam vai loģiski saistīti ar šo dokumentu.

Personas datu apstrāde
46. Izpildītājs apņemas saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Izpildītāja komercdarbības veikšanai un Pasūtītāja, turpmāk tekstā – Datu subjekta, savstarpējo līgumsaistību izpildei.
47. Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams Izpildītāja un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
48. Par Personas datiem jāsaprot tāda informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar Pasūtītāju, vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši identificēt Pasūtītāju.
49. Datus, kurus Pasūtītājs sniedz Izpildītājam ir nepieciešami, lai varētu kvalitatīvi izpildīt Pasūtījumus, uzlabot E-veikalu un informācijas pieejamību Pasūtītājam tiešsaistē, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, citos saistītos gadījumos, un saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
50. Pasūtītājs piekrīt, ka Pasūtītāja Personas datus Izpildītājs var nodot sadarbības partneriem, piemēram, sūtījuma piegādei, lai nodrošinātu Pasūtījuma izpildi, un ja nodošana ir nepieciešama (1) lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu, (2) lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs, (3) nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs nodrošinās adekvātu aizsardzību Personu datu nodošanā sadarbības partneriem.
51. Pasūtītāja sniegtie Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1. un 2.punktu.
52. Pasūtītājam ir tiesības (1) saņemt par Pasūtītāja pārvaldīto Personas datu informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, (2) Personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi, (3) Personas datu iznīcināšanu, (4) un citas tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
53. Veicot Pasūtījumu Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku. Izpildītājs publicē Privātuma politiku E-veikalā pēc adreses https://sonoff.lv/privatuma-politika/.

Pušu atbildība
54. Noslēgtais Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs ir saņēmis Pasūtītāja veikto Pasūtījumu, apstiprinājis Pasūtījumu, izrakstījis Priekšapmaksas rēķinu Rēķinu, pamatojoties uz Pasūtītāja veikto Pasūtījumu, un nosūtījis Pasūtījuma apstiprinājumu, Priekšapmaksas rēķinu vai Rēķinu, uz Pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta adresi. Pasūtījums, Priekšapmaksas rēķins vai Rēķins tiek anulēti, ja Priekšapmaksas rēķins vai Rēķins nav apmaksāts Priekšapmaksas rēķinā vai Rēķinā noteiktajā termiņā.
55. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām tādēļ, ka Pasūtītājs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus vai nav savlaicīgi atjauninājis vai papildinājis Reģistrētā lietotāja datus.
56. Visus strīdus un domstarpības, kuri rodas sakarā ar Līguma izpildi, Puses izlemj pārrunu ceļā, bet, ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, jebkuras domstarpības, strīds vai prasības, kas izriet no Līguma vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirti Latvijas Republikas tiesās spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēta kārtībā.

Nepārvarama vara
57. Neviena no pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs Nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādas kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc esošā priekšlīguma noslēgšanas brīža.
58. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja priekšlīgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
59. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstītu vēstuli vai pa elektronisko pastu paziņo otrai Pusei.
60. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi.
61. Ja pilna vai daļēja saistību izpildes neiespējamība Nepārvaramas varas apstākļu dēļ eksistēs vairāk ka trīsdesmit dienas, pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to trīsdesmit dienas iepriekš, bez zaudējumu atlīdzināšanas saistībām otrai pusei.

Citi noteikumi un informācija
62. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
63. Līgums ir pilnā apmērā saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.